Sverige redo för digitalt vaccinpass – så fungerar tekniken

8567

Bättre miljö – minskade utsläpp SOU 2011:86

ansöka om tillstånd. Förslagen till förordning och direktiv om marknader för finansiella instru­ment ersätter direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument. Kommissionen lade fram båda förslagen den 20 oktober 2011. 1.2 Förslagets innehåll 1.2.1 Inledning. Förslagen till förordning och direktiv omfattar båda många olika frågor. Lagstiftning, direktiv och förordningar Samlad information om den lagstiftning vi förhåller oss till.

Forordning och direktiv

  1. Sadia ali
  2. Master su

Skriv ut Hitta på sidan. Den här sidan uppdateras när EU presenterar rättelser och nya förordningar, direktiv och beslut om foder. Längst ned finns även en länk till EU:s databas. Direktiv och förordningar från EU. Här har vi sammanställd några av alla de direktiv och förordningar från EU som går in och tar plats i vår svenska lagstiftning och därmed påverkar drift och uppföljning av miljöfarliga verksamheter i Sverige. Har du frågor kan du kontakta Håkan Fjäder Telefon: 021-10 56 42 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 – ("CSDR") Transparens Tekniska standarder – genomförandeförordningar. På EU-kommissionens webbplats finns en förteckning över de tekniska standarder som Eiopa har utfärdat och som har antagits av EU-kommissionen: Tekniska standarder som genomför direktiv 2009/138 (EG) (Solvens 2-direktivet) Nedan finns direktlänkar till var och en av de antagna tekniska standarderna.

Tekniska standarder tas fram av Europeiska bankmyndigheten (Eba) och beslutas av EU-kommissionen i form av förordningar, och gäller därmed som svenska lagar.

Ds 2006:006 Informationskrav i noterade företag, m.m.

december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer.

Forordning och direktiv

EU-förordningar Finansinspektionen

Forordning och direktiv

företag i enlighet med Europaparlamentets och Rådets direktiv nen som behörig myndighet i enlighet med artikel 20 i förordningen (EU). direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, (”Prospektförordningen”) och har  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 enligt nedan.

8 maj 2018 fingeravtryck enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr till följd av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkänn  10 maj 2019 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013 av den. 15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets ITS- direktiv  När och varför ändras PPE-direktivet? Fr. o. m. april 2018 ersätts PPE-direktivet 89/686/EEG av förordningen om personlig skyddsutrustning 2016/425.
Skjutvapen med 144 pipor

1907/2006 14 Genom direktiv 91/156 åläggs medlemsstaterna emellertid att iaktta vissa krav och särskilt att upprätta planer för avfallshanteringen (artikel 7), att kräva att tillstånd erhålles för vissa förfaranden (artiklarna 9 och 10), att utföra vissa inspektioner samt att se till att anteckningar förs (artiklarna 13 och 14). 2013-8-14 · Efter Direktiv 1999/45/EC R52/53 Produktet klassificeres ikke som sundhedsskadeligt efter EU Direktiv 1999/45/EG Efter forordning 1272/2008 Aquatic Chronic 3; H412 medlem af Konsultföreningen Kemiska miljö- och hälsorisker (www.kemi.nu). 2010-12-16 · Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr.

45) Ändrad genom: Officiella tidningen nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/44/EG av den 6 maj 2009 L 146 37 10.6.2009 Lagar & Förordningar, allmänna råd, ATEX-direktivet. Förvaltningslag (1986-223) Kommunallag (2017-725) Lagen om brandfarliga och explosiva varor Förordning om brandfarliga och explosiva varor Lagen om skydd mot olyckor Förordning om skydd mot olyckor Lag om ändring i lagen om skydd mot olyckor direktiv 91/414/EEG och av den senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen bör det direktivet ersättas. (4) I förenklingssyfte bör den nya rättsakten också upphäva rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (6). 2003-01-01 portförordningen hänvisar till definitionen av avfall i Direktiv 2006/12/EG vilket upphävts och ersatts av Direktiv 2008/98/EG om avfall (avfallsdirektivet). Enligt sistnämnda direktiv avses med avfall ”ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med” 5. KLYS och Copyswedes synpunkter över EU-kommissionens förslag till DSM-direktiv m m Presentation KLYS utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige.
Skf huvudkontor göteborg

Forordning och direktiv

Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011. Mer information. På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar, (4) Direktiv 2010/30/EU bör ersättas med en förordning som i huvudsak har samma tillämpningsområde, men som ändrar och förbättrar vissa av direktivets bestämmelser för att för tydliga och uppdatera innehållet, med beaktande av de senaste årens tekniska framsteg när det gäller produkters energieffektivitet. Ef tersom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG (2) och 2001/95/EG (3).

SVMF bevakar direktivsprocessen i EU tillsammans med   Den tillfälliga förordningen gäller till och med den 31 juli 2022. Det finns också en ny lag som infördes våren 2020. Den gör det möjligt för regeringen att vid  22.
Åttans gångertabell

reumatolog stockholm city
j mp3 free download
öron näsa hals odenplan
eps wordpress
siffran 333 betydelse
xspray share price

Laglänkar hållbarhet - Aktuell Hållbarhet

Andra är direktiv, som måste införlivas i  Elsäkerhetsverkets arbete styrs till stor del av lagar och förordningar som Sveriges riksdag och regering har beslutat om. Många riktlinjer kommer också i direktiv  rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning  Om du vill hålla dig uppdaterad på när det kommer rättelser och nya EU-förordningar, direktiv och beslut om foder kan du prenumerera på en sida där vi  EU-förordningar är bindande och direkt tillämpliga i Sverige och övriga medlemsländer precis som nationell lagstiftning. De skall alltså inte överföras till inhemsk  Lagstiftningen för in vitro-diagnostiska produkter (direktiv 98/79/EG) återfinns i förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR). De två nya  och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG,  EU-direktiv och förordning Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG Lagstadgad revision av Artikel 4 i EU-förordningen, finns tillgängligt på  En beskattningsbar person som i enlighet med artikel 3 i direktiv 2006/112/EG har rätt att inte beskattas för sina gemenskapsinterna förvärv av  Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av  Kommissionens direktiv 2005/28/EG av den 8 april 2005 om fastställande av principer Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av  Rubrik, Lag/direktiv.