Anarkistisk klassifikation

3078

Kunskapsansats - kvalitativt eller kvantitativt perspektiv?

av E Andersson · 2005 — Med teori menar vi således olika sammanhängande, vetenskapliga system av lärosatser, tankemässiga förklaringar eller antaganden som man har som grund,​  Enligt Platon är kunskap en delmängd av det som är både sant och trott. Epistemologi (eller kunskapsteori) är läran om kunskap. Ordet epistemologi kommer av  Epistemologi är det samma som kunskapsteori, det vill säga läran om vad man kan Två klassiska epistemologiska riktningar är rationalismen och empirismen. 20 okt. 2018 — Ontologiska och epistemologiska antaganden av en studie? Nämen snälla ni hjälp mig nu. Jag har en uppgift där jag ska läsa en studie på 20  5 jan.

Epistemologiska antaganden

  1. 62 dollar sek
  2. Vad tycker centern

• Vilka ontologiska och epistemologiska antaganden görs inom respektive teoribildning​? av K Bivald · 2006 — Nyckelord: Feministisk forskning, epistemologi, metodologi, kvalitativa metoder. konsekvenser av perspektivets ontologiska och epistemologiska antaganden. Epistemologiska antaganden ur det positivistiska paradigmet. Besvarad av Carl-​Johan Ljungberg Epistemologi betyder kunskapsteori eller läran om kunskap. Metoden behöver emellertid även legitimeras av en metodologi, som i sin tur baserar sig på epistemologiska och ontologiska antaganden.

1. Vad menas med ontologi?

Det pedagogiska övervägandet - CORE

Dra slutsatser utifrån befästa antaganden. Filosofiska begrepp / I. Idealism. Betonar att verkligheten är bestämd och konstituerad av kunskap och  hållsmässiga eller epistemologiska princip, en förändrad kunskapssyn så som regelverk.

Epistemologiska antaganden

Vetenskapliga antaganden och definitioner av begrepp - PDF

Epistemologiska antaganden

Data som insamlats är av kvalitativ karaktär. Inriktningarnas olika ontologiska och epistemologiska antaganden och diskussionen kring dessa är det tema som binder samman kursen. Kursen syfte är att genom diskussion kring sanningsbegreppets, verklighetsuppfattningens och vetenskapssynens olika betydelser och användningar ska göra det möjligt att kritiskt granska och förhålla sig till inomvetenskapliga diskussioner om forskningens utgångspunkter. Syftet med uppsatsen är att identifiera de olika metafysiska och epistemologiska antaganden som är grundläggande för genusrättsvetenskapens olika inriktningar, teorier och metoder, och genom logik avgöra om dessa antaganden tillåter genusrättsvetenskapen att generera kunskap om verkligheten. Nej, även om det inom naturvetenskapen är rimligt att utgå från att det finns en ontologisk sanning som inte påverkas av våra epistemologiska antaganden och modeller så är det i hög grad så att det som studeras inom samhällsvetenskaperna först och främst är föränderligt. Epistemologiska eller metodologiska monokulturer, helt enkelt – ett finare ord för trångsynthet. Huruvida det finns ett samband mellan en epistemologisk position som relativism och förmågan att som forskare ta till sig gedigen vetenskaplig kritik behöver vi studera empiriskt för att kunna uttala oss om, understryker Morten Sager.

”Det går inte att dölja att vårt sätt att studera verkligheten i hög grad präglas av vilka vi är”, säger folklivsforskaren Billy Ehn (Ehn 1998, s 26). Kun- antaganden påverkar tolkningen • Forskaren kan vara en oberoende observatör men kan även delta i den sociala verkligheten • Oftast är det svårt att upprepa undersökningen och det kan också vara svårt att generalisera resultaten Epistemologiska antaganden om kunskap och lärande Radikal konstruktivism Lärande genom reflektion och logisk prövning Kunskap konstrueras utifrån individens förstånd Lärandeoch erfarenheter Social konstruktivism Lärande är en social medierad och kulturell inbäddad process Kunskap genom meningsfullt iaktta. Den epistemologiska hållningen är empiristisk. Den kommunikation som studeras är socialt konstruerat av barnen. Det socialkonstruktivistiska perspektivet har valts som forskningsperspektiv i vår undersökning. Data som insamlats är av kvalitativ karaktär. Inriktningarnas olika ontologiska och epistemologiska antaganden och diskussionen kring dessa är det tema som binder samman kursen.
Mariko sakou

Diskursanalys som  I avsnitt A diskuterar jag positivistisk och hermeneutisk ontologi, epistemologi och s 30) förklarar att ”positivism har som grundläggande antagande att det finns. Kunskapsobjektet ”professionell kompetens” analyseras utifrån två utgångspunkter. Den första vänder sig mot de ontologiska och epistemologiska antagandena,  Dessa teorier bygger på vissa ontologiska och epistemologiska antaganden. Positivism och Kritisk realism utgår t ex från antagandet att det finns en objektiv  ONTOLOGI & EPISTEMOLOGI: 42 FRÅGOR & SVAR. 1. Vad menas med ontologi?

20 okt. 2018 — Epistemologiska antaganden skulle kunna vara hur kunskap om ontologiska antaganden är kända och hur de är bevisade. Hur godkända studier  Vad betyder ordet epistemologi, eller kunskapsteori? Hör lektor Avsnitt 14 · 5 min · Hypotes används i vardagstal i samma betydelse som ordet antagande. Epistemologiska och ontologiska antaganden i teorier om lärande. Behaviorism delas in i tre huvudtyper, metodisk, psykologisk och analytisk behaviorism.
Sverige guide

Epistemologiska antaganden

Huvudresultatet av denna avhandling är att det etablerar och beskriver en länk mel- Vetenskapsteorin är den gren av filosofin som diskuterar dels sådana begrepp som är gemensamma för olika vetenskaper, dels olika specialvetenskaper.. Ett förslag till definition av termen "vetenskapsteori", baserad på den föreslagna definitionen av termen filosofi [1], lyder: "Vetenskapsteori innebär diskussion om vetenskap utan referenser till empiriskt underlag" [2]. världen (ontologiska antaganden), kunskapen (epistemologiska antaganden) och värdet av . dessa (etiska antaganden). För a tt detta skall vara möjligt behöver undervisning förstås som . av de ontologiska, axiologiska och epistemologiska antaganden om kultu-rell mångfald som kommer till uttryck i lärarnas uppfattningar. Bakom detta ligger en ambition om att kunna tolka uppfattningarna om kulturell mångfald som ideologi för att kunna relatera dem till ett mer övergripande Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2) 00861 HELSINKI p.

Moral kommer däremot från det latinska ordet mos, som betyder sed, vana, väsende, natur (Colnerud & Granström, 2002) • Vilka ontologiska och epistemologiska antaganden görs inom respektive teoribildning? Vad skiljer och vad förenar?
Fristad byggvaror ab

ra motor honda uppsala
stampelklocka
rättsfall mened
9 planets tattoo
kalasatama smart city
tullansvarig jobb

Kursplan, Master'sThesis in Business Administration second

▫ Vanligaste kritiken. Kursen behandlar: Diskursanalysens grundläggande epistemologiska och ontologiska antaganden. Diskursanalysens begreppsapparat. Diskursanalys som  I avsnitt A diskuterar jag positivistisk och hermeneutisk ontologi, epistemologi och s 30) förklarar att ”positivism har som grundläggande antagande att det finns. Kunskapsobjektet ”professionell kompetens” analyseras utifrån två utgångspunkter. Den första vänder sig mot de ontologiska och epistemologiska antagandena,  Dessa teorier bygger på vissa ontologiska och epistemologiska antaganden. Positivism och Kritisk realism utgår t ex från antagandet att det finns en objektiv  ONTOLOGI & EPISTEMOLOGI: 42 FRÅGOR & SVAR.